مشخصات طبیعی و جغرافیایی استان

استان البرز با وسعتی حدود 5142 کیلومتر مربع بین 35 درجه و31 دقیقه تا 36 درجه و 21 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 10 دقیقه تا 51 درجه و30 دقیقه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب شرقی به استان تهران، از جنوب غربی به استان مرکزی، از غرب به استان قزوین و از شرق بهاستان تهران محدود است. استان البرز بین خط‌ الرأس چین‌خوردگی البرز مرکزی و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده و به این ترتیب آب و هوای استان عمدتاً متأثر از عاملارتفاع می‌باشد. 81/0 درصد از سطح استان را جنگلها تشکیل می دهند همچنین مراتع 3/72 درصد از وسعت استان را شامل می شودو 8/0 درصد وسعت استان نیز بیابانی است.5/50 درصد مراتع دارای پوشش خوب، 8/33 درصد مراتع دارای پوشش متوسط و 6/15 درصدمراتع دارای پوشش فقیر است.

مساحت حوزه‎‎‎‎های آبخیز و اراضی کشاورزی، شهری و سطوح بیابان استان البرز 534809 هکتار است که در تقسیم‎بندیکلی شامل حوزه آبخیز سدهای موجود (سد امیرکبیر)، حوزه آبخیز سد سفید رود و حوض آبخیز داخلی می‎باشد. حوزه آبخیز سدهای استان با مساحت 308064 هکتار شامل حوزه آبخیز سد امیرکبیر (کرج) و سد سفید رود معادل 17/39 درصد مساحت حوزه‎های آبخیزاستان می‎باشد. مساحت حوزه آبخیز سد کرج84894 هکتار بوده و مساحت حوزه آبخیز سدسفید رود در استان البرز 123172 هکتار است که 69/0 درصد از مساحت کل حوزه سد سفیدرود بوده و شامل سد طالقان به مساحت 94402 هکتار و زیر حوزه‎های پایین‎دست طالقان به مساحت 28770 هکتار می‎باشد. حوزه‎های آبخیز داخلی به انضمام اراضی کشاورزی، شهری و سطوح بیابان با وسعت 326745 هکتار شامل حوزه‎های داخلی و شهری است که 83/60 درصد مساحت حوزه‎های آبخیز استان را شامل می‎شود.