ردیف نام هتل درجه(ستاره) شهرستان آدرس
1 گاجره 4 ستاره A کرج جاده کرج- چالوس ، ولایت رود، دو کیلومتری دیزین
2 دیزین 3ستاره C کرج کیلومتر 75 جاده چالوس ،دیزین ،بعد از دوراهی گچسر
3 آزادی گچسر 3ستاره C کرج کیلومتر 65 جاده چالوس ، روستای گچسر
4 سامان 2 ستاره C کرج خیابان دکتر بهشتی ، خابان دکتر همایون
5 مرمر 2 ستاره A کرج خیابان دکتر بهشتی ، خابان فروغی
6 امیرکبیر 1 ستاره A کرج خیابان دکتر بهشتی ، خابان فروغی ، کوچه سلیمی
7 فالیز 3 کرج جاده کرج- چالوس ، محله نسا
8 همرو 1 طالقان طالقان، سه راه پاسگاه ، به سمت کمپ سازمان آب