تقسیمات سیاسی استان البرز و شهرستانهای تابعه
 

استان البرز دارای 7 شهرستان، 18 شهر، 14 بخش، 31دهستان و 356 آبادی دارای سکنه است.
مشخصات شهرستان‌های استان البرز به شرح زیر است:
شهرستان کرج
شهرستان کرج با مساحت 1406 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر کرج دارای دو بخش، 6 دهستان، 6 شهر و 73 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان محمدآباد
دهستان کمال‌آباد
دهستان گرمدره
شهرها: کرج، گرمدره، کمال‌شهر، ماهدشت و محمدشهر
2-بخش آسارا
دهستان آسارا
دهستان نساء
دهستان آدران
شهر: آسارا
شهرستان ساوجبلاغ
شهرستان ساوجبلاغ با مساحت 927 کیلومتر مربع به مرکزیت هشتگرد دارای 2 بخش، 4 دهستان، 4 شهر و 68 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان سعیدآباد
دهستان هیو
شهرها: هشتگرد، شهر جدید هشتگرد و گلسار
2-بخش چندار:
دهستان برغان
دهستان چندار
شهر: کوهسار

شهرستان نظرآباد
شهرستان نظرآباد با مساحت 587 کیلومتر مربع به مرکزیت نظرآباد دارای دو بخش، 5 دهستان، دو شهر و 53 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان احمدآباد
دهستان جمال‌الدین
دهستان نجم‌آباد
شهر: نظرآباد
2-بخش تنکمان
دهستان تنکمان جنوبی
دهستان تنکمان شمال
شهر: تنکمان
شهرستان طالقان
شهرستان طالقان با مساحت 1124 کیلومتر مربع به مرکزیت طالقان دارای دو بخش، چهار دهستان، یک شهر (طالقان) و 83 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی طالقان
دهستان پایین طالقان
دهستان میان طالقان
شهر: طالقان
2-بخش بالاطالقان
دهستان جوستان
دهستان کناررود

شهرستان اشتهارد
شهرستان اشتهارد با مساحت 790 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر اشتهارد دارای دو بخش، چهار دهستان، دوشهر و 47 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان ایپک
دهستان صحت‌آباد
شهر: اشتهارد
2-بخش پلنگ‌آباد
دهستان پلنگ‌آباد
دهستان جارو
شهر:پلنگ آباد
شهرستان فردیس
شهرستان فردیس با مساحت 77 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر فردیس دارای دو بخش، چهار دهستان، دو شهر (فردیس و مشکین‌‌دشت) و 7 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
دهستان فردیس
دهستان وحدت
شهر: فردیس
2-بخش مشکین‌دشت
دهستان مشکین دشت
دهستان فرخ‌آباد
شهر: مشکین‌دشت

شهرستان چهارباغ
شهرستان چهارباغ با مساحت 231 کیلومتر مربع به مرکزیت شهر چهارباغ دارای دو بخش، چهار دهستان، یک شهر و 24 آبادی دارای سکنه است.
1-بخش مرکزی
 دهستان چهاردانگه
دهستان عرب آباد افشار
بخش رامجین
شهر: چهارباغ
دهستان اغلان تپه
دهستان رامجین
 
ردیف نام شهرستان مرکز شهر مساحت تعداد بخش تعداد نقاط شهری تعداد دهستان بخش های تابعه نقاط شهری
۱ کرج کرج 1406 کیلومتر مربع 2 6 6 بخش مرکزی - بخش آسارا کرج - گرمدره - کمال شهر - ماهدشت - محمدشهر
۲ ساوجبلاغ هشتگرد 1158 کیلومتر مربع 3 5 6 بخش مرکزی - بخش چندار - بخش چهار باغ هشتگرد - شهر جدید هشتگرد - گلسار
۳ نظرآباد نظرآباد 587 کیلومتر مربع 2 2 5 بخش مرکزی - بخش تنکمان نظرآباد - تنکمان
۴ طالقان طالقان 1124 کیلومتر مربع 2 1 4 بخش مرکزی طالقان - بالا طالقان - طالقان
۵ اشتهارد اشتهارد 790 کیلو متر مربع 2 1 4 بخش مرکزی - پلنگ آباد اشتهارد
۶ فردیس فردیس 77 کیلو متر مربع 2 2 4 بخش مرکزی - مشکین دشت فردیس - مشکین دشت