1_اداره کل مدیریت بحران
1_دفتر امور روستایی و شوراها
1_دفتر امور شهری و شوراها
1_دفتر فنی،‌ امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک
1_معاونت هماهنگی امور عمرانی
2_دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی
2_دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
2_دفتر امور امنیتی و انتظامی
2_دفتر امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری
2_معاونت امور سیاسی، امنیتی و اجتماعی
3_اداره کل امور اداری و مالی
3_دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
3_دفتر هماهنگی امور اقتصادی
3_فناوری اطلاعات
3_مرکز برنامه ریزی نوسازی و تحول اداری
3_معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسع منابع
اداره کل پدافند غیر عامل
اداره کل حراست
استاندار
دفتر استاندار و روابط عمومی
دفتر امور بانوان و خانواده
دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی
دفتر هماهنگی امور ایثارگران
سامد
هسته گزینش