با سلام و تحیت خدمت شما کاربر عزیز و گرامی :آن دسته از عزیزانی که با مراجعه به سایر سازمان ها مشکلاتشان مرتفع نگردیده و ضرورتاً متقاضی ملاقات با استاندار می باشند می توانند از طریق ثبت نام در سایتبا عنوان درخواست ملاقات با تکمیل فرم مربوطه به صورت کامل و با شرح موضوع درخواستی اقدام نمایند. پس از بررسی موضوع توسط کارشناس مربوطه وقت ملاقاتبرای افراد متقاضی منظور خواهد شدو در اسرع وقت تماس حاصل خواهد شد.همچنین به اطلاع و آگاهی می رساند استخدام در قوه مجریه و دستگاههای دولتی بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه موکول به برگزاری آزمون عمومی میباشد ، از این رو فرایند جذب و استخدام در دستگاههای اجرایی طبق دستور العمل شماره 12598/92/200 مورخ 1392/08/01 معاونت محترم وقت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور با رعایت ماده قانونی یاد شده از طریق وزرات خانه متبوع قابل پیگیری است .مددجویان محترم بهزیستی و کمیته امداد نیز میتوانند به اداره مربوطه مراجعه و در صورت عدم همکاری قانونی به اداره کل بازرسی و پاسخگویی به شکایت استانداریمراجعه نمایند.
نام :
نام خانوادگی :
کد ملی :وضعیت :شماره تماس :موضوع درخواست :شرح موضوع :پیوست :